Privacyverklaring Muziekschool Weesp

Muziekschool Weesp is onderdeel van de Gooische Muziekschool, gevestigd aan Dr. Schaepmanlaan 6, 1402 BT Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.muziekschoolweesp.nl
Dr. Schaepmanlaan 6
1402 BT  Bussum 035-6936596

Functionaris Gegevensbescherming

H.G.A. Baaij is de Functionaris Gegevensbescherming van De Gooische Muziekschool.  Hij/zij is te bereiken via huub@degooischemuzuiekschool.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Gooische Muziekschool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Gooische Muziekschool verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@degooischemuziekschool.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Gooische Muziekschool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • De Gooische Muziekschool analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • De Gooische Muziekschool verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Gooische Muziekschool neemt  op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Gooische Muziekschool) tussen zit. De Gooische Muziekschool gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google analitics
 • Mailchimp

Google Analitics wordt gebruikt om het bezoek aan onze website en webshop te kunnen volgen met als doel deze inhoudelijk te kunnen verbeteren. Hierbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van geanonimiseerde informatie. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen anders dan de locaties van de bezoekers en via welk kanaal zij onze site hebben bereikt.

Mailchimp wordt gebruikt voor marketingacties via email. Van de geadresseerden worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • e-mailadres
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Instrument
 • Bron van de (OPT-IN) inschrijving

Bij elke mailing is het mogelijk om uit te schrijven uit het e-mailbestand.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Gooische Muziekschool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Mailchimp

Inschrijven voor de nieuwsbrieven gebeurt via een OPT-IN registratie. Dat wil zeggen dat de geadresseerde expliciet toestemming geeft voor het gebruik van de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Instrument

De registratie kan door de geadresseerde zelf ongedaan gemaakt worden via de knop om uit te schrijven onder aan elke mailing.

Inschrijving Muziekschool via website

De gegevens van de deelnemer  worden louter opgevraagd ten behoeve van communicatie met leerlingen over indelingen, planningen en eventuele wijzigingen.

Gegevens deelnemer

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • mobielnummer
 • Zit in groep

De gegevens van de betalingsplichtige worden geregistreerd in  ons administratiesysteem en worden uitsluitend voor de facturatie en debiteurenbewaking

Gegevens betalingsplichtige

 • Geslacht
 • Naam
 • e-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Mobiel nummer

De gegevens van de betaling worden geregistreerd in  ons administratiesysteem en worden uitsluitend voor de verwerking van de betalingen. Deze gegevens worden verwijderd zodra de lesactiviteiten zijn beëindigd en financieel afgewikkeld. Facturen worden bewaard overeenkomstig de door de Belastingdienst voorgeschreven termijn.

Gegevens betaling

 • IBAN nummer
 • Keuze betaling
 • Instemming Alg. Voorwaarden

Delen van persoonsgegevens met derden

De Gooische Muziekschool verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Gooische Muziekschool blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Gooische Muziekschool gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Gooische Muziekschool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@degooischemuziekschool.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De Gooische Muziekschool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Gooische Muziekschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@degooischemuziekschool.nl. De Gooische Muziekschool heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.